Biomassa voor energie is rest- en afvalstromen

Bouw & Infra Park heeft een biomassaketel en levert jaarlijks input aan de stichting PBE (Platform Bio-Energie). Dit is de organisatie voor bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-energie in Nederland. Hieronder leest u de belangrijkste cijfers van het jaar 2018.

De gebruikte biomassa in Nederland voor energieproductie bestaat voor bijna 100% uit rest- en afvalstromen. Dit betreft vooral B-hout en biomassa reststromen afkomstig van regulier beheer van bos, landschap en bebouwde omgeving. 77% van de biomassa komt uit eigen land. Ten opzichte van vorig jaar is de totale hoeveelheid gebruikte biomassa in 2018 gelijk gebleven: 1.65 miljoen ton.

Dit zijn de belangrijkste cijfers uit de jaarlijkse rapportage van Platform Bio-energie (PBE) over houtige biomassa voor energieopwekking. Het rapport is een vrijwillige verslaglegging door de sector over het gebruik van houtige biomassa in installaties vanaf 1 megawatt voor elektriciteit, verwarming en proceswarmte.

Bio-energie uit rest- en afvalstromen zijn ‘local-to-local’ productieketens waarbij Nederlandse biomassa lokaal wordt gebruikt in Nederlandse bio-energie installaties.

Bijna 1,5 miljoen ton van de gebruikte biomassa bestaat uit rest- en afvalstromen. Dit is geverfd, gelakt of verlijmd of gebruikt hout (zgn. B-hout), reststromen uit bos- natuur en landschapsbeheer en uit beheer en uitvoering van (infra-)structurele projecten en stedelijk groen, en reststromen uit de agro-, food- en houtindustrie.

De belangrijkste toepassing (40%) betrof het gebruik in biomassaketels met een vermogen van meer dan 10 MW bij bedrijven voor de productie van elektriciteit en warmte. 10% van de biomassa (166 kton) werd gebruikt voor bij- en meestook.

Biomassa die niet uit Nederland komt, werd geïmporteerd uit Duitsland, België en Noord- en Centraal Europa.

Bio-energie vormt 60,7% van de totale hernieuwbare energietoepassingen in Nederlanden is daarmee verreweg de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie. De duurzame inzet van hernieuwbare biomassa is daarmee een onmisbaar element voor een betaalbare, betrouwbare en flexibele energievoorziening en vormt een integraal onderdeel in de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie. PBE ziet haar jaarlijkse rapportage als een belangrijk instrument om alle betrokkenen zorgvuldig te informeren over het gebruik, de herkomst en duurzaamheid van de biomassa.

De rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking is opgesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Over PBE
Stichting PBE is de organisatie voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-energie in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader. PBE vertegenwoordigt de bedrijven die direct en indirect betrokken zijn bij de productie van bio-energie. PBE heeft de aspiratie bij te dragen aan de transitie van een fossiele, naar een volledig hernieuwbare en duurzame CO2-arme samenleving waarin productketens zoveel mogelijk circulair en biobased zijn. Bio-energie is in deze transitie een integraal onderdeel en nauw verweven met de biomassagrondstoffen en de verschillende toepassingen van biomassa.

Bron: Persbericht Stichting PBE

14492838086-5a94f424cc-k.jpg
194